درباره ما

موسسه خیریه دستهای مهربان آسمانی مهر میهن

اهداف موسسه خیریه

کمک هزینه درمان و بیماریهای خاص

کمک به خانواده های بی بضاعت و آبرومند

سرپرستی و تامین مخارج افراد بی سرپرست و ایتام

کمک هزینه تحصیلی

ایجاد اشتغال

کمک هزینه تهیه جهیزیه