اهداف موسسه

کمک هزینه درمان و بیماریهای خاص

کمک به خانواده های بی بضاعت و آبرومند

سرپرستی و تامین مخارج افراد بی سرپرست و ایتام

کمک هزینه تحصیلی

ایجاد اشتغال

کمک هزینه تهیه جهیزیه