جلسه اعضای هیئت مدیره

اولین روز سال جدید ۹۷ برگزاری جلسه باحضور اسحاق محمدپور مدیرعامل موسسه خیریه دستهای مهربان آسمانی و اعضاهیئت مدیره باجناب اقای سعادت معاون مشارکت مردمی کمیته امداداستان مازندران